Pansori Living Sound:
De menselijke stem, een fascinerend instrument tot genezing

Artikel PlaceboNocebo – nummer 18 Uitgave maart/april 2015

Pansori Living Sound™ is een unieke methode om breindisfuncties, neurologische problemen en andere gezondheidsproblemen te verbeteren. Pansori Living Sound gebruikt de menselijke stem als instrument voor bewustwording en genezing. Het zingen van klanken brengt verandering en balans op het fysieke, het emotionele, het mentale en het spiritueel/sociale niveau, afhankelijk van het gebied waarin de bron van het disfunctioneren is gelegen. Door het zingen komen via resonantie interferentiepatronen tot stand, die het brein en het lichaam beïnvloeden. Het zingen maakt verbinding met de energie van het Zero Point Field (nulpunt energieveld) en via kwantumprocessen in het brein en het centrale zenuwstelsel wordt de genezing ondersteund of in gang gezet.

Ik ontdekte het ongelooflijke potentieel voor genezing met de menselijke stem ongeveer twintig jaar geleden totaal onverwacht. Eén van mijn cliënten kreeg een ongeluk waarbij haar brein ernstig werd beschadigd. Cruciale hersenfuncties zoals het vermogen tot oriëntatie, concentratie, herinnering, smaak en reuk waren beschadigd en sommige functies waren niet meer beschikbaar. In het consult bleek dat voor deze beschadiging het werken met klank een mogelijkheid zou zijn. Het brein was zo ernstig beschadigd dat alle andere technieken te invasief zouden zijn. Ik heb vanaf mijn vroegste jeugd gezongen, maar had de klank tot dan toe nooit therapeutisch ingezet. In dit consult leek het echter de enige mogelijkheid en met enige aarzeling stelde ik aan mijn cliënte voor om voor haar brein te zingen en beiden kozen we voor dit experiment. Ik zong totdat ik merkte dat de energiestromen in het brein tot rust en meer in balans kwamen. Toen het zingen voorbij was, ging de vrouw rechtop zitten en zei: ‘Ik denk dat dit geholpen heeft!’ Een maand later belde ze op en zei: ‘Ik ben weer aan het werk en functioneer normaal, dank je wel’.

Deze bijzondere gebeurtenis was voor mij de aanleiding om mijn researchproject naar de werking van de menselijke stem te beginnen. Mijn vraag daarbij was: op welke manier had de stem het zelfgenezend vermogen van dit zwaar beschadigde brein ondersteund?

In de afgelopen twintig jaar heb ik op allerlei manieren de werking van de stem onderzocht en de eerste ervaring met het herstel van breinfuncties bleek zich te herhalen. Niet altijd zo spectaculair als die eerste keer, maar de verbeteringen die optraden waren doorgaans blijvend en opmerkelijk. Het is interessant dat het herstel van de breindisfuncties vaak vrij snel na het zingen optreedt. Er schijnt geen leer- of oefencurve voor het brein te zijn. Als de klank de verbindingen tussen de hersencellen kan herstellen, is het resultaat onmiddellijk en permanent. Ook de organen van het lichaam reageren op de klank. Het weefsel van de organen lijkt echter dichter te zijn dan het weefsel van de hersencellen en daardoor heeft het herstel meer tijd nodig.

Vier elementen

De genezende effecten van de menselijke stem zijn gebaseerd op vier elementen:

* een andere manier van zingen die de briljantie of hoge frequenties in de zangstem ontwikkelt, die ontstaan als het strottenhoofd vrij kan bewegen; deze klanken maken een directe verbinding met de cellen in het lichaam en kunnen ermee resoneren
* anatomie vanuit ervaring met een belangrijke focus op kennis over het brein en zenuwstelsel
* vocale presentie, een innerlijke houding en presentie (aanwezigheid) tijdens het zingen waarbij de klanken van de stem de leidraad zijn; de transparantie van de klank spreekt via resonantie en interferentiepatronen het zelfgenezend vermogen van de mens aan
* inzicht in kwantumfysica, biologie en neurowetenschappen, zodat we een verklaring voor de werking van de klanken van de stem kunnen vinden


Resonantie is het verschijnsel dat een cel, een orgaan, een weefsel, mee gaat trillen met een van buitenaf komende trilling (in dit geval de trilling van de stem).
Interferentie is het op elkaar inwerken van golven, waarbij ze elkaar versterken of opheffen (in dit geval klankgolven).

In Pansori Living Sound ligt een speciaal accent op de werking van de stem op de hersenen. Kwantumfysica en neurowetenschappen hebben zich de laatste twintig jaar enorm ontwikkeld en aangetoond dat onze hersenen tot op hoge leeftijd flexibel blijven en mogelijkheden tot groei en verandering behouden.

Brein

Hersenonderzoek heeft aangetoond dat we grote delen van ons brein niet actief gebruiken. Dit creatieve potentieel is fascinerend. Nu steeds duidelijker wordt dat het brein gebruikmaakt van kwantumprocessen en biofotonen (lichtdeeltjes die uitgezonden worden door levend weefsel) om te communiceren, wordt begrijpelijk dat de stem op het brein een dergelijke genezende werking kan hebben. Beide fenomenen (licht en klank) zijn gebaseerd op vibratie, resonantie en interferentie en gaan bij hogere frequenties in elkaar over: klank wordt licht. Bovendien blijkt dat ons brein niet statisch is, maar plastisch. Voortdurend kunnen in het brein nieuwe verbindingen en netwerken ontstaan.

De stem heeft op dit beweeglijke brein een directe en veelomvattende invloed, omdat de stem zich op de resonantiepatronen in het brein kan afstemmen en die kan beïnvloeden. Deze beïnvloeding geeft ons ongekende mogelijkheden om functies in het brein te herstellen. Om deze genezende effecten van de stem te kunnen inzetten, moet de stem aan bepaalde voorwaarden voldoen. De stem moet in staat zijn hoge frequenties (briljantie) hoorbaar te maken. Voor de genezende effecten van de stem zijn deze hoge frequenties van bijzondere betekenis. Zij lijken de taal van het brein te benaderen en op die manier met het brein in directe verbinding te kunnen komen.

Een andere manier van zingen

Om het gewenste effect te hebben, wordt de stem op een speciale manier gebruikt. Dit wordt ook ‘klankgeoriënteerd zingen’ genoemd. In klankgeoriënteerd zingen worden speciale stimulaties en technieken gebruikt om de stem vrij te laten klinken. Alle spanning op de stembanden en het strottenhoofd verdwijnt daardoor en de stembanden kunnen zonder beperking bewegen. In de stem komen dan rijke en nieuwe klankvelden tot ontwikkeling. Deze klanken worden ook wel briljante of hoge frequenties genoemd. Deze deeltonen zijn een natuurlijk bestanddeel van iedere klank. In de menselijke stem clusteren deze deeltonen rond bepaalde frequenties: 3000, 5000 en 8000 Hz. en in sommige stemmen tot 12.000 Hz. Deze clusteringen of zangformanten geven de toon zijn stralende, kristallen klank. Deze klanken zijn vaak nieuw voor ons en als onze oren zich ervoor openen is dat doorgaans een bijzondere ervaring. Het bereik van onze oren breidt zich uit en ook onze andere zintuigen ontwikkelen zich.

Een belangrijk kenmerk van deze briljante deeltonen is hun direct effect op diepe delen van het brein, juist de delen die vaak worden beschadigd bij herseninfarcten. De klanken kunnen het brein activeren, nieuwe neurale verbindingen maken en zo de neuroplasticiteit van het brein ondersteunen.

Anatomie vanuit ervaring

Een ander belangrijk onderdeel van Pansori Living Sound is het onderzoek van de anatomie van het lichaam in klank en beweging. Om genezing op gang te brengen is het noodzakelijk het lichaam goed te kennen. Deze kennis moet een doorvoelde kennis zijn. In Pansori onderzoeken we vooral: het skelet, de organen, de spieren, de gewrichten, pezen en banden, het centrale zenuwstelsel, het craniosacraal systeem, het endocrien systeem, de verschillende zintuigen, de neurologische reflexen, de bloedsomloop, de adem en de anatomie van de stem zelf.

Als we de verschillende lichaamssystemen van binnenuit ervaren hebben, kunnen we de resonantiepatronen van verschillende structuren en weefsels herkennen en weten we wanneer en hoe de klank inwerkt op een orgaan, op het brein of op een ander deel van het lichaam. Door de werking van de klanken ontstaat als het ware een opening waarin het lichaam het potentieel tot genezing kan aanspreken. Onze stemmen zijn een natuurlijke ingang in de resonantievelden van ons lichaam.

Vocale presentie

Een ander belangrijk aspect van Pansori Living Sound is vocale presentie (aanwezigheid). Als we onze stem als genezend instrument willen gebruiken, gaat het om de inwerking op het resonantieveld dat door de klanken van onze stem wordt opgeroepen. De klanken maken contact met een bestaand veld van vibratie (tussen zanger en bezongene) en in dit veld treden door de klanken veranderingen op. De klanken worden een vocale presentie in dat veld. De klanken vinden via het veld hun weg naar de hersenen, de organen en de psyche. Soms werken de klanken in op fysieke problemen, soms op onverwerkte gevoelens en soms op het herstructureren van breinnetwerken. Ze geven ook toegang tot transpersoonlijke ervaringen.


De stem kan zich op de resonantiepatronen in het brein afstemmen en die beinvloeden. Dit geeft ons ongekende mogelijkheden om functies in het brein te herstellen.

Bij het zingen zijn geen vooraf bepaalde doelstellingen. Ook als we weten wat het probleem is, is het belangrijk dat tijdens het zingen zelf allemaal los te laten en alleen maar present te zijn voor de klank die gezongen moet worden. Op die manier wordt de Pansori-zanger één met de klanken die voor deze persoon op dit moment heilzaam zijn. De vrije stem brengt specifieke vibraties in het veld, die voor deze persoon nodig zijn. De zanger moet in staat zijn dat veld binnen te gaan, de klanken waar te nemen en de stem die klanken te laten voortbrengen. Het gaat om een totale vocale presentie.

Wetenschappelijke resultaten

In de laatste zeven jaar heb ik met een aantal wetenschappers geprobeerd het genezend vermogen van de stem in kaart te brengen. Met Dr. D. Bergsma – neuropsycholoog aan de Universiteit van Utrecht – testte ik het effect van de stem op het gezichtsveldverlies na herseninfarcten (hemianopsie). Het zingen bleek het gezichtsveld uit te breiden en na ongeveer vijf sessies was 75% van het linkergezichtsveld en 25% van het rechtergezichtsveld hersteld. Latere verbeteringen bij dezelfde cliënte waren minder spectaculair, maar door regelmatige sessies (ongeveer om de zes weken) over een periode van een jaar is het gezichtsvermogen praktisch hersteld. Alleen als zij erg moe is, merkt ze nog een lichte verstoring. Ik werkte ook met Ir. G. Roozemond van het Neurotherapie Centrum in Hilversum. Cliënten werden aangesloten op de meetapparatuur van de Neurofeedback systemen en er werd getest voor, tijdens en na het zingen. Bij deze testen bleek dat het zingen de coherentie tussen de verschillende hersendelen in het brein versterkt. Een andere onverwachte ontdekking was dat de klank van de stem op verschillende breindelen een andersoortig effect kan hebben. Dezelfde klanken kunnen ontspanning brengen in één deel van het brein en andere delen van het brein activeren. Het resultaat is een meer gebalanceerd en geïntegreerd brein.


Hoge frequenties kunnen het brein activeren, nieuwe neurale verbindingen maken en de neuroplasticiteit van het brein ondersteunen

Van 2008 tot 2011 heb ik samengewerkt met Prof. Fritz Albert Popp van het International Institute of Biophysics in Neuss, Duitsland. Prof. Popp is een kwantumfysicus, die ontdekt heeft dat de cellen in het menselijk lichaam biofotonen (minuscule lichtdeeltjes) afgeven. Deze biofotonen gebruiken kwantumprincipes om het lichaam te reguleren. Het effect van de stem op deze biofoton-afgifte is duidelijk zichtbaar en resulteert in een betere regulatie van de verschillende lichaamssystemen en de energie van het lichaam.

Een belangrijke ontdekking bij deze testen was dat de stem de regulatie in het bindweefsel kan beïnvloeden. Het bindweefsel is enorm belangrijk voor de uitwisseling van voedingsstoffen en afvalstoffen tussen de cellen van het lichaam. Als het bindweefsel goed functioneert, is het lichaam in staat om elke ziekte te herstellen. De stem kan de regulatie van het bindweefsel versterken en verhogen. Dit is in onderzoek aangetoond en zichtbaar gemaakt met grafieken (de grafieken kunnen opgevraagd worden bij de auteur).


De menselijke stem met zijn briljante klanken heeft een enorm potentieel voor genezing

In de afgelopen vijftien jaar heb ik met een grote variëteit aan gezondheidsproblemen gewerkt. Enkele voorbeelden:

* mensen wier brein beschadigd is na een CVA (cerebrovasculair accident) of herseninfarct
* mensen die hersenfunctieverlies hebben na een langdurig coma
* mensen die lijden aan ernstige trauma’s
* verschillende vormen van verslaving
* slachtoffers van incest, verkrachting en mishandeling
* patiënten met burn-out en RSI (repetitive stress injury)
* oud littekenweefsel en huidproblemen

De menselijke stem met zijn briljante klanken heeft een enorm potentieel voor genezing. Zingen met briljantie vergroot de coherentie in lichaam, geest en ziel. Coherentie betekent gezondheid en met de stem hebben we toegang tot ongelimiteerde bronnen om dat te ondersteunen.

 

Pansori Living Sound™ is in 1995 ontstaan en ontwikkeld door Yvonne de Bruijn. Zij werkt sinds 1980 als lichaamsgerichte psychotherapeut vanuit Hakomi Integrative Psychology™ en somatic movement educator & therapist.

Boek Yvonne schreef over haar werk een boek:
* The Voice, The Body and The Brain – the Art of Resonance (Engelse editie)
* De Levende Klank – Stem en Lichaam in Resonantie (Nederlandse editie)

Opleiding In januari 2017 start de 5e Pansori Living Soundopleiding in Nederland. Het is een tweejarige deeltijdopleiding.

Cd’s Wind Music in Taiwan heeft met Yvonne twee cd-albums gemaakt:
* Pansori Living Sound (2 cd’s)
* Children of the Heart (2 cd’s): A Brain is Born (over conceptie, zwangerschap en geboorte) + On Becoming a Family (over het ontstaan van familiepatronen)

Meer info Voor informatie over de Pansori Living Sound-opleiding, de boeken en de cd’s kunt u contact opnemen met Mariet Diepgrond marietdiepgrond@xs4all.nl

 

referenties
1. Yvonne de Bruijn. The Voice, the Body and the Brain - the Art of Resonance. Meth Medura Foundation, september 2012. ISBN 9789081895804
2. Yvonne de Bruijn. De Levende Klank - Stem en Lichaam in Resonantie. Meth Medura Foundation, oktober 2013. ISBN 9789081895811
3. Prof. F.A. Popp. Research Biofotonen. International Institute of Biophysics (Neuss)
4. Randall McClellan. The Healing Forces of Music. ToExcel, 2000. ISBN 9780595006656
5. Linda Hartley. The Wisdom of the Body Moving. North Atlantic Books, oktober 1995. ISBN 9781556431746
6. Ervin Laszlo. Het Akasha-veld - Verbindingen en Geheugen in Kosmos en Bewustzijn. Ankh- Hermes, 2007. ISBN 9789020201598
7. Gisela Rohmert. Der Sänger auf dem Weg zur Klang. O. Schmidt, 1994. ISBN 9783504656423 8. Arie Bos. Hoe de stof de geest kreeg. Christofoor, 2008. ISBN 9789062388547